Infra Rood Remote Control Analyzer

In infra rood afstandbediening zijn meerdere soorten.
De belangrijkste zijn de Philips varianten RC-5 en RC-6 en diverse Japanse varianten die dicht bij elkaar komen zoals NEC en JVC.
De bovenstaande links verwijzen naar de site: http://www.sbprojects.com/-knowledge/ir/index.php die ook nog over meerdere systemen informatie geeft.
Zoals op de boven genoemde site beschreven, bestaat infra rood communicatie uit het versturen van licht puls treintjes, de meest gebruikte frequenties liggen tussen de 36 en 38Khz. Hiervoor zijn diverse ontvang modules verkrijgbaar, die bestaan uit een infra rood detector(diode), versterker, filter en demodulator.
Wat deze modules eigenlijk doen is het puls treintje omzetten in een blokgolf en verder alle storende signalen (zon, tl licht e.d.) zo veel mogelijk uitschakelen.
De ontvangst modules zoals TSOP1738 zijn eenvoudig aan te sluiten op een ingangs poort van een microcontroller. (wel is er soms een pull up weerstandje nodig). Het onderstaande schema laat zien hoe dit te doen op een PIC 18F25K22 of pin equivalent type.
28PIC basis print als kit met de 18F25K20 en 3,3V regulatorR1 en C2 dienen om de voedingsspanning van de TSOP1738 zoveel mogelijk te ontkoppelen van de hoofd voedings-spanning, daar de modules erg gevoelig zijn. R2 is een pull up weer-stand (de TSOP1738 heeft een interne pull up van 80K). Het 2×16 display, de LED en de speaker zijn optioneel. Alle output gaat ook via de seriële poort.

Bovenstaand schema is eenvoudig op het 28PIC moederbordje te realiseren.
In de 18F25K22 programmeren we een programmaatje dat de lengte van de pulstreintjes en de pauzes die daar op volgen laat zien. het programma laat tot 100 pulstreintjes zien (via seriële poort). met het windows programma “Poort-tester” kan de seriële output zichtbaar gemaakt worden. Het FTDI opsteek bordje kan hier goed gebruikt worden om een Com poort via een USB verbinding te creëren. Een tweede mogelijkheid is de PICkit2 Uart Tool (hoofdstuk 7) te gebruiken.
Op het 16×2 display worden de ontvangen bytes getoond, (in de seriële output ook overigens) dit zijn meestal 4 bytes. De tweede regel toont de vier bytes van een volgende verzending als deze binnen 200ms binnenkomt (sommige fabrikanten (pioneer) hebben onder bepaalde toesten een dubbel code zitten).

'****************************************************************************
'* Name  : IR remote control analyser                  *
'* Author : Knutselaar.eu                         *
'* Notice : Copyright (c) 2012 Knutselaar.eu               *
'*     : All Rights Reserved                      *
'* Date  : 10 May 2012                          *
'* Version : 1.0                              *
'* Compiler: Proton Basic of Amicus18                   *
'* Notes  : IR remote control timing naar serieele poort         *
'*     : (gebruik SerialPort Tester 2.0 (download www.knutselaar.eu)) *
'*     : IR remote data naar display en serieele poort (NEC en     *
'*      aanverwanten.                         *
'*     : Werkt deels (alleen timing) voor RC5 and RC6         *
'****************************************************************************
Device 18F25K22 
                                 
CONFIG_START                           
   FOSC = INTIO67     ;Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7 
   FCMEN = Off      ;Fail-Safe Clock Monitor disabled
   IESO = Off       ;internal external switchover mode
   ;PWRT = On       ;power-up timer For 18F25K20
   PWRTEN = On      ;power-up timer For 18F25K22
   BOREN = On       ;brown-out reset
   ;BORV = 27       ;brown-out reset value (2,7V) For 18F25K20
   BORV = 285       ;brown-out reset value (2,85V) for 18F25K22
   WDTEN = Off      ;watchdog timer
   WDTPS = 128      ;1:128 WDT prescalar
   PBADEN = Off      ;analog port B<4:0> 
   STVREN = On      ;stack overflow reset
   LVP = Off       ;low voltage programming
   XINST = Off      ;Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
   Debug = Off      ;no debug
CONFIG_END

  XTAL 64
  
  HSERIAL_BAUD = 9600     ; Transmissiesnelheid van de data over de bus
  HSERIAL_RCSTA = %10010000   ; Bit7:Enable serial port / Bit4:Continu ontvangen
  HSERIAL_TXSTA = %00100000   ; Bit5:Transmitpin ingeschakeld (TXEN (Transmit ENable) = 1)
  HSERIAL_CLEAR On  

  Symbol IR_PIN   = PORTB.0 ; 38Khz ir ontvanger op poort B.0
  Symbol Speaker   = PORTC.5
  Symbol LEDGreen  = PORTA.5

  Dim u       As Byte  ; serieel uit puls teller
  Dim v       As Byte  ; hulp variable
  Dim w       As Byte  ; byte teller
  Dim x       As Word  ; timing teller voor puls aan
  Dim y       As Word  ; timing teller voor puls uit
  Dim z       As Byte  ; puls teller
  Dim bitStart   As Byte
  Dim onArray[100] As Word  ; puls tijd aan array
  Dim offArray[100] As Word  ; puls tijd uit array
  
  Dim a_bit     As Byte  ; eerste ontvangst byte
  Dim b_bit     As Byte
  Dim c_bit     As Byte
  Dim d_bit     As Byte  ; vierde ontvangst byte
  Dim e_bit     As Byte  ; eerste ontvangst byte tweede commando (binnen 200ms)
  Dim f_bit     As Byte
  Dim g_bit     As Byte
  Dim h_bit     As Byte  ; vierde ontvangst byte tweede commando (binnen 200ms)
  Dim x_bit     As Byte
  Dim lowLimit   As Word
  Dim highLimit   As Word
  
  OSCCON = %01110000      ; 16Mhz intern osc
  OSCTUNE= %01000000      ; 4x PLL aan geeft 64Mhz
  ANSELA = %00000000      ; 18F25K22 poort A digitaal
  ANSELB = %00000000      ; 18F25K22 poort B digitaal
  ANSELC = %00000111      ; 18F25K22 Poort C RX,TX,C5,SCL en SDA digitaal 
  ;ALL_DIGITAL TRUE       ; Alle poorten digitaal voor 18F25K20 
 
  Clear            ; wis geheugen 
 
  Cls             ; init display

  Sound Speaker , [115,20]
     
  Print At 1, 1, "Knutselaar.eu  "
  Print At 2, 1, "IR remote tester"
  
  DelayMS 2000

loop:

  While IR_PIN = 1 : Wend
  High LEDGreen          ; groen aan
  For z = 1 To 99
    For x = 1 To 2000      ; max 20 ms timer
      If IR_PIN = 1 Then 
        onArray[z] = x
        GoTo skipx 
      End If
      DelayUS 9        ; 9us + ongeveer 1uS reken tijd
    Next x
    skipx:
    For y = 1 To 20000     ; max 200 ms timer
      If IR_PIN = 0 Then 
        offArray[z] = y
        GoTo skipy
      End If
      DelayUS 9
    Next y
    Low LEDGreen 
    GoTo timeout        ; timeout
    skipy:
  Next z
  
timeout:
  x = 0
  lowLimit = 70
  highLimit = 130
  HSerOut ["on    off ",13]
  HSerOut [DEC4 onArray[1],"  ",DEC5 offArray[1]," start",13]   ' start puls
  If onArray[1] < 300 Then                ' te korte start puls
    HSerOut [DEC4 onArray[2],"  ",DEC5 offArray[2]," start",13]
    bitStart = 3
  Else
    bitStart = 2
  End If
  HSerOut [13]
  For u = bitStart To z
    If offArray[u] > 1400 Then             ' >14 ms geen puls
      HSerOut ["on    off ",13]          ' nieuwe start puls
      v = u
      x = 0
    Else
      If u <> z Then HSerOut [DEC4 onArray[u],"  ",DEC5 offArray[u],"  ",Dec x,13] ' laatste niet printen
      If u > 1 And u = v +1 Then 
        HSerOut [13]
      Else
        x = x + 1
      End If
    End If

    Select x
      Case 1  
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.0 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.0 = 1
      Case 2
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.1 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.1 = 1 
      Case 3
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.2 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.2 = 1
      Case 4
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.3 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.3 = 1 
      Case 5
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.4 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.4 = 1
      Case 6
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.5 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.5 = 1
      Case 7
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.6 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.6 = 1
      Case 8
        If offArray[u] < lowLimit Then x_bit.7 = 0
        If offArray[u] > highLimit Then x_bit.7 = 1
    End Select
    If x = 8 Then
      w = w + 1          ' byte teller
      Select Case w
        Case 1
          a_bit = x_bit
        Case 2
          b_bit = x_bit
        Case 3
          c_bit = x_bit
        Case 4
          d_bit = x_bit
        Case 5
          e_bit = x_bit
        Case 6
          f_bit = x_bit
        Case 7
          g_bit = x_bit
        Case 8
          h_bit = x_bit
      End Select
    End If
    If x = 8 Then           ' scheiding 8 bits
      HSerOut [13]
      x=0
    End If
  Next u
  
  If z > 4 Then
    Print At 1,1, HEX2 a_bit, " ", HEX2 b_bit, " ",HEX2 c_bit, " ",HEX2 d_bit,"    "
    Print At 2,1, HEX2 e_bit, " ", HEX2 f_bit, " ",HEX2 g_bit, " ",HEX2 h_bit,"    " 
  
    HSerOut ["Data:",13]
    HSerOut [ HEX2 a_bit, " ", HEX2 b_bit, " ",HEX2 c_bit, " ",HEX2 d_bit,13 ]
    HSerOut [ HEX2 e_bit, " ", HEX2 f_bit, " ",HEX2 g_bit, " ",HEX2 h_bit,13 ]
  End If
  
  Clear
  Low LEDGreen 
  Sound Speaker , [115,20]
  GoTo loop
  

End

Het bovenstaand programma werkt redelijk goed voor het NEC protocol en aanverwanten.
Dit soort protocollen bestaat uit een startpuls van ongeveer 9ms gevolgd door een pauze van +/- 4,5ms, daarna volgen pulsjes van ongeveer 0,5ms. de lengte van de pauzes die na deze korte pulsjes komen bepaald of er een “0” of “1” verzonden wordt. Totaal worden er op deze manier meestal 4 bytes verzonden (32 korte pulsjes). De eerste twee bytes vormen meestal het adres, het derde byte is meestal het commando, het vierde byte meestal het geinverteerde derde byte (ter controle), bij sommige wordt het vierde byte als extensie gebruikt en is er geen controle.
op http://learn.adafruit.com/ir-sensor vind je een soortgelijk programma voor de Arduino, het idee is dus niet helemaal ven mijzelf.

Download met .bas en .hex files voor de TSOP1738 en 18F25K22 plus schema TSOP17.zip

Een voordelige afstandsbediening die volgens het NEC protocol werkt is deze: www.Samenkopen.net ; Niels: LEDSee
Hit Counter by Digits